دانلود با لینک مستقیم فایل<امامت و امامان دوازده گانه>

تحقيق امامت و امامان دوازده گانه امامت و امامان دوازده گانه امامت و امامان دوازده گانه.

تحقيق
متشکل از 77 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
چـنان كه پوشيده نيست اعتقاد به : از اركان باورداشت شيعيان است كـه بـدون ايـن ويژگى ديگر نتوان كسى را شيعى خواند,چنان كه با داشتن اين اعتقاد نمى توان مـسـلـمـانى را غيرشيعى دانست و لذابسيار طبيعى است كه دانشمندان عرصه تشيع جد و جهد فراوان به كار بندندتا حقانيت اين اصل آسمانى را به كرسى صحت نشانند و اظهار دارند كه اعتقاد بـه امـامـت نـه باورى است طايفه اى و مقطعى كه اصلى است در ژرفناى دل پيروان اهل بيت كه رسـتـنـگـاهى جز استدلال و حجت و برهان ندارد و درهمين راستاست كه شهيد مهدى سماوى ((1)) با نگاهى عميق و ديدى دقيق اين مقوله را به بحث گرفته و بر آن است تا اين اصل را با بيان مـوضـع قـرآن و سـنـت نسبت بدان روشن سازد و با سير در آيات كريم قرآنى و احاديث پيامبر9 , اين مفهوم خدشه ناپذير الهى را در سويداى دل موحدان بنشاند و بر وجدان انسانى نهيب زند كه هر كس از امامت روى برتابد به تشنه اى ماند كه از چشمه گواراى هدايت و رهيابى روى برتافته است و ديگر نخواهد توانست جگر تفتيده خودرا با خنكاى كوثر سيراب سازد.
اگـر چـه شـايـد شـهـيـد سـمـاوى خود از جرگه كسانى باشد كه دلباخته اين آيين است و پاى استدلاليان را چوبين مى داند ولى به هر حال از آن جا كه قلم برداشته ناگزير راه استدلال و اقناع اذهان را در پيش گرفته تا حقانيت اين آيين را به پيروان انديشه و برهان نيز ثابت كند و اين پيام را فـراپـيـش نـهـد كـه امـامـت نـه تـنـهـا جـان و دل پيروان اهل بيت را تسخير كرده كه انديشه و استدلال استدلاليان را نيز در گرو خود دارد و به هر روى كسى كه به اين عرصه درآيدخواه با دل خواه با برهان جذب اين آيين مى شود.
چكيده سخن اين كه خواندن كتاب حاضر را براى پيروان اهل بيت : و ديگران توصيه مى كنيم , چه , پـيـروان اهـل بـيـت بـا مـطـالعه دقيق آن بر راه خويش استوارتر خواهند گشت و ديگران نيز به بـاورداران امـامـت در ايـن بـاور كه دارندحق خواهند داد و اين اصل را به عنوان اصلى استوار بر مـنطق و استدلال و به دور از نقش آفرينى احساس و عاطفه خواهند شناخت تا همين گامى باشد درمـسـيـر آشـنـايى هر چه افزونتر با اصول و مبانى يكديگر و مقدمه اى گردد برهمدلى و درك متقابل كه ما را به سوى وحدت مطلوب پيش مى برد.
والسلام على من اتبع الهدى30 /7/1373
طرح بحث
مـسـؤولـيت سخن پژوهشگر را در رها بودن در گفتار محدود مى كند, پس او اگر چه درانديشه خود آزاد است , ولى در تعبير و بيان خويش آزاد نيست .
به همين سبب شخص ديندار از خداى خود مـى هـراسـد, خدايى كه در دين خود حق را تشريع فرموده و وى را ازعدم رعايت محرمات و عدم الـتـزام در نقل و مدح و سرزنش ـ در حدود صداقت وعدالت ـ و عدم توقف بهنگام ظهور شبهات بازداشته است .
اسـلام بـه گونه اى خاص روابط را شگفت آورتر از هر مذهب ديگر مشخص كرده است وصداقت و عـدالـت را در بحرانى ترين حالات خشم مورد تشويق قرار داده است و دستورداده به حق اعتراف شـود, اگر چه به زيان فرد باشد